Boek uw verblijf

Algemene Voorwaarden

DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene voorwaarden van het Conservatorium Hotel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50975773, geregistreerd op het adres Van Baerlestraat 27, 1071 AN Amsterdam, btw-nummer 823028070B01. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van het Conservatorium Hotel en op elk gebruik van de website www.conservatoriumhotel.com en onderliggende webpagina’s (verder: de ‘website’).

Door gebruik te maken van de website, stemt u ermee in te zijn gebonden aan deze Algemene voorwaarden. Het Conservatorium hotel heeft het recht deze Algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Het is raadzaam deze Algemene voorwaarden bij herhaald gebruik (opnieuw) door te nemen.

Reserveringen en diensten
U kunt een kamer in het Conservatorium hotel reserveren via de website. Alle reserveringen dienen te worden gegarandeerd door middel van een creditcard die geldig is op de datum van aankomst. Niet-gegarandeerde reserveringen worden niet geaccepteerd.

Voor boekingen die worden uitgevoerd via de website gelden de op dat moment van toepassing zijnde tarieven. Het Conservatorium hotel is te allen tijde gerechtigd een reservering niet te accepteren of uit te voeren, of aanvullende voorwaarden te verbinden aan de acceptatie of uitvoering van een reservering.

Persoonsgegevens die het Conservatorium hotel van u verzamelt, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van het Conservatorium hotel. Klik hier om het Privacybeleid te raadplegen.

U dient gebruik te maken van de diensten van het Conservatorium hotel in overeenstemming met het toepasselijk recht, deze Algemene voorwaarden, de gangbare fatsoensnormen en redelijke instructies van het Conservatorium hotel, zoals gepubliceerd op de website of verstrekt in het hotel. Het is derhalve niet toegestaan de diensten te gebruiken voor onwettige doeleinden, op een wijze die schade zou kunnen toebrengen aan de rechten en/of belangen van derden of die naar het oordeel van het Conservatorium hotel op enige wijze schade zou kunnen toebrengen aan het Conservatorium hotel. Indien u handelt in strijd met het voorgaande, behoudt het Conservatorium hotel zich het recht voor verdere dienstverlening aan u te weigeren. U bent aansprakelijk voor alle schade en onkosten die worden geleden door het Conservatorium hotel als gevolg van de schending van deze bepaling, zonder dat daarvoor een voorafgaande vordering of kennisgeving van ingebrekestelling noodzakelijk is.

Annulering en beëindiging
Annulering of wijziging van een reservering dient uiterlijk om 15.00 uur (plaatselijke tijd op de locatie van het hotel) 1 dag voorafgaande aan de dag van aankomst plaats te vinden. Anders worden de kosten voor 1 overnachting, inclusief belastingen, in rekening gebracht. Kosten voor niet verschijnen: 1 nacht, inclusief belastingen.

Aangezien de diensten van het Conservatorium hotel betrekking hebben op accommodatie en/of recreatieve diensten die plaatsvinden binnen een bepaalde periode of op een bepaalde datum en/of tijd, zijn wettelijke voorschriften die de klant het recht geven een overeenkomst die op afstand is gesloten zonder opgaaf van redenen en binnen een bepaalde periode op te zeggen niet van toepassing op de overeenkomst die is gesloten via de Website, noch op de diensten.

Huisregels

Door het betreden van het hotel, de bar, de restaurants en de spa gaat u automatisch akkoord met de volgende gedragsregels:

– Van alle gasten wordt respectvol gedrag verwacht.

– Toegang tot de bar vanaf 18:00 uur is vanaf de leeftijd 18 jaar. Wij kunnen om uw ID vragen.

– Het ervaren van een spa behandeling is vanaf de leeftijd 18 jaar. Wij kunnen om uw ID vragen.

– Verzoeken van werknemers en beveiliging moeten te allen tijde worden opgevolgd.

– Verbaal of fysiek; elke vorm van intimidatie, geweld, agressie of ander ongepast gedrag wordt niet getolereerd. Bij overtreding hiervan dient u het hotel onmiddellijk te verlaten. Als u getuige bent van dergelijk gedrag, meld dit dan onmiddellijk aan het management van het hotel.

– Het gebruik van zogenaamde softdrugs/hasj of marihuana is niet toegestaan in de openbare ruimtes, evenmin als lachgas. Het gebruik van softdrugs op het terrein is niet toegestaan. Het roken van sigaretten is alleen buiten het gebouw toegestaan. Indien u rookt op een hotelkamer, wordt er een rookboete van volle kamerovernachting in rekening gebracht.

– Het gebruik van harddrugs en het in bezit hebben ervan is ten strengste verboden.

– Voor het bezit van een wapen wordt de politie gecontacteerd. Ook het in bezit hebben van een voorwerp dat als wapen kan worden gebruikt, is niet toegestaan.

– De gasten zijn verplicht hun jassen in de garderobe op de gangen te plaatsen.

– Er mag geen glas of vaatwerk uit de bar of restaurants worden verwijderd.

– Toegang achter de bar of front desk is niet toegestaan.

– Volgens de Nederlandse wet behouden wij ons het recht om de toegang te weigeren.

– Alle gasten die verblijven of een kamer bezoeken dienen per ID geadministreerd te worden door de receptie.

– Feesten in kamers zijn alleen toegestaan met toestemming van de General Manager tijdens kantooruren.

– Door het huren van een kamer bent u verantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten.

– Het hebben van nitro-zuurstofcilinders in de kamer is verboden.

– Voor uw en onze veiligheid is open vuur zoals kaarsen, vuurwerk, barbecues, kamperen etc. niet toegestaan.

– Wij staan geen personen toe die een sfeer creëren die wij als hotel onprettig ervaren voor onze medewerkers en gasten, dit kan leiden tot ontzegging van de toegang tot het hotel.

Het is verplicht om waardevolle spullen bij afwezigheid op te bergen in een kamerkluis of kluis. Het hotel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade.

– Personen onder de 18 jaar moeten in aanwezigheid zijn van hun ouders of een officiële voogd.

– Elke verbale of fysieke seksuele toespeling / gedrag jegens onze medewerkers wordt niet getolereerd en kan resulteren in een gedwongen vertrek, bevel om het hotel te verlaten of het einde van een Akasha Membership.

Betaling
Het Conservatorium hotel accepteert geen contante betalingen.

De tarieven die op de website worden vermeld, zijn inclusief btw en eventuele andere toeslagen, tenzij anders aangegeven. Het Conservatorium hotel behoudt zich het recht voor deze tarieven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om redenen die dit rechtvaardigen.

In het geval van het uitblijven van (tijdige) betaling, bent u in gebreke, zonder dat daarvoor een voorafgaande vordering of kennisgeving van ingebrekestelling noodzakelijk is. Indien u ondanks de vordering of kennisgeving van ingebrekestelling nog steeds verzuimt te betalen, heeft het Conservatorium hotel het recht de vordering over te dragen aan een derde partij.

Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website
U erkent en stemt ermee in dat de website materiaal bevat dat is beschermd op grond van het auteursrecht. Bepaalde namen, woorden, titels, uitdrukkingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen of ontwerpen op de pagina’s van deze website kunnen handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van het Conservatorium hotel of gelieerde ondernemingen zijn. De vermelding van deze handelsmerken, handelsnamen of dienstmerken op pagina’s van deze website houdt niet in dat enigerlei licentie wordt verleend aan een ander.

Het is toegestaan materiaal dat op deze website is gepubliceerd te downloaden voor niet-commerciële doeleinden, tijdelijk op te slaan op één computer en af te drukken, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke doeleinden. U stemt ermee in dat u geen eigendom verkrijgt met betrekking tot inhoud die u hebt gedownload. Het is niet toegestaan kopieën van het materiaal te distribueren, voor welk doeleinde dan ook, of in een ‘frame’ op te nemen op een door u gemaakte of beheerde website. U stemt ermee in u te houden aan alle auteursrechtaanduidingen, aanwijzingen en beperkingen met betrekking tot inhoud op deze website.

Ongeautoriseerd downloaden, verzenden, heruitgeven of anderszins kopiëren of aanpassen van materiaal dat op deze website is gepubliceerd, met inbegrip van handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken, kan in strijd zijn met het merkenrecht en auteursrecht en kan leiden tot gerechtelijke stappen. Het Conservatorium hotel behoudt zich het recht voor gerechtelijke stappen te nemen in het geval van ongeautoriseerd gebruik van handelsnamen, handelsmerken en afbeeldingen van het Conservatorium hotel en gelieerde ondernemingen die op deze website te vinden zijn.

Geen onwettig of verboden gebruik
Als voorwaarde voor het gebruik van deze website geeft u het Conservatorium hotel de garantie dat u deze website niet zult gebruiken voor enig doeleinde dat onwettig of in strijd met deze Algemene voorwaarden is.

Het Conservatorium hotel heeft niet de verplichting toezicht of nacontrole uit te oefenen met betrekking tot discussies, chats, inzendingen, transmissies, bulletinboards en dergelijke op deze website en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op grond van de inhoud hiervan, noch voor fouten, eerroof, laster, smaad, verzwijging, leugens, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaarlijke elementen of onnauwkeurigheden in informatie binnen deze onderdelen van de website. Indien u van mening bent dan enig onderdeel van de inhoud van de website in strijd is met het intellectueel eigendomsrecht of op enige andere wijze onwettig is, dient u een kennisgeving te sturen naar het Conservatorium hotel met een volledige en nauwkeurige beschrijving van de betreffende inhoud en de reden waarom deze onwettig is.

Het is niet toegestaan onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden, of materiaal dat mogelijk neerkomt op of aanzet tot gedrag dat een strafrechtelijke overtreding inhoudt, aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet. Het Conservatorium hotel zal volledige samenwerking verlenen in het geval van een verzoek van wetshandhavende instanties of een gerechtelijk bevel om de identiteit bekend te maken van een persoon die dergelijke informatie of materialen heeft ingezonden.

Afwijzing van garanties
Het Conservatorium hotel heeft de informatie op deze website samengesteld ten behoeve van gasten, potentiële gasten en professionals in de reissector. De informatie, materialen en softwarealgoritmen die op deze website zijn opgenomen of die vanaf deze website kunnen worden gedownload, met inbegrip van tekst, grafische elementen en koppelingen, worden verstrekt ‘zoals deze zijn’ en ‘naar beschikbaarheid’.

De informatie en materialen op deze website worden geacht waarheidsgetrouw en volledig te zijn op het moment van publicatie. Hoewel het Conservatorium hotel tracht erop toe te zien dat alle informatie en materialen actueel en waarheidsgetrouw blijven, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving veranderen en kan het Conservatorium hotel niet garanderen dat deze te allen tijde waarheidsgetrouw, volledig en actueel zijn. Daarnaast kan het Conservatorium hotel de nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van softwarealgoritmen niet garanderen en wijst het hotel elke aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in softwarealgoritmen uitdrukkelijk van de hand.

Het Conservatorium hotel garandeert niet dat de website en/of de diensten ervan te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zullen zijn.

Er wordt geen enkele vorm van garantie gegeven, impliciet, expliciet of wettelijk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot niet-schenden van intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden, eigendom, verborgen gebreken, ononderbroken werking, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het vrij zijn van computervirussen, met betrekking tot de informatie, materialen en softwarealgoritmen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van het Conservatorium hotel in verband met een toerekenbare schending van haar verplichtingen en/of in verband met een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot compensatie voor directe schade die door u wordt geleden tot een bedrag dat niet hoger is dan de totale prijs die door u is betaald aan het Conservatorium hotel voor de diensten waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. In geen enkele omstandigheid zal de totale aansprakelijkheid van het Conservatorium hotel voor directe schade, van welke aard dan ook, hoger zijn dan een bedrag van € 500.

Uitsluitend de volgende schade wordt beschouwd als directe schade:

a. schade aan eigendommen;

b. redelijke kosten verbonden aan de beoordeling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover deze beoordeling betrekking heeft op directe schade, zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden;

c. redelijke kosten verbonden aan het voorkomen of beperken van de schade, voor zover u kunt bewijzen dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van directe schade, zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid van het Conservatorium hotel voor schade anders dan directe schade (‘indirecte schade’), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, morele of gevolgschade, winstderving, gemiste kansen, verlies van informatie, onkosten gemaakt in verband met deze website of een website die ermee is gekoppeld, of voor schade voortkomend uit het gebruik of onvermogen tot het gebruik van de website, softwarealgoritmen of gekoppelde websites door onderbrekingen, gebreken, vertragingen in werking of transmissie, computervirussen of lijn- of systeemstoringen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De beperkingen die worden genoemd in de voorgaande paragrafen van dit artikel komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzettelijke of bewuste roekeloosheid van het Conservatorium hotel of haar managers (‘eigen handelingen’).

Een voorwaarde voor het ontstaan van recht op schadevergoeding is te allen tijde dat u de schade zo snel mogelijk na het ontstaan ervan dient te melden aan het Conservatorium hotel. Eventuele schadevorderingen tegen het Conservatorium Hotel die niet worden ingediend binnen een periode van 6 maanden na het ontstaan van de grond van de vordering, zijn niet meer ontvankelijk.

Koppelingen naar websites van derden
Het Conservatorium hotel heeft geen zeggenschap over websites van derden en is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites of koppelingen die zich bevinden op een gekoppelde website. Het Conservatorium hotel biedt dergelijke koppelingen uitsluitend voor uw gemak. Het opnemen van een koppeling houdt niet in dat de gekoppelde website of de informatie die daarop is opgenomen is goedgekeurd, onderzocht of gecontroleerd door het Conservatorium hotel.

Het gebruik van softwarealgoritmen die beschikbaar zijn op de website en koppelingen naar andere internetbronnen is geheel op eigen risico. De inhoud, waarheidsgetrouwheid, verkondigde standpunten en andere koppelingen die door deze softwarealgoritmen en bronnen worden verstrekt, zijn niet onderzocht, geverifieerd, gecontroleerd of goedgekeurd door het Conservatorium hotel.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze Algemene voorwaarden en alle overeenkomsten en geschillen die mogelijk voortvloeien uit of verband houden met de Algemene voorwaarden of het gebruik van de website of diensten van het Conservatorium hotel, zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Deze rechtskeuze ontneemt u echter niet de bescherming die u wordt geboden door bepalingen die op grond van uw binnenlands recht niet kunnen worden uitgesloten door middel van een overeenkomst.

Voor zover nationaal of internationaal recht niet anders voorschrijft, worden eventuele geschillen voortkomend uit of in verband met deze Algemene voorwaarden of het gebruik van de website of diensten van het Conservatorium hotel uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde gerechtshof in Amsterdam.